Rimis e pensadinis in tumiezzin

 

 

 

I SENTIMENZ

 

 

 

 

Indice

 

 

1. A brazzeto
2. Amôr di copie
3. Chel cjan...
4. Inamorât
5. Un pâri
6. Mame
7. Ridìnt
8. Ritrat
9. Versione scaricabile

 

 

 

 

1

 

 

 

A BRAZZETO

 

 

 

Ce biel lâ a brazzeto!

 

A si cjamine insieme

e al pâr lâ incuintri al mont

sicùrs da compagnie.

 

Ce biel scoltâsi, capisi, tai voi cjalasi

e di un vincul di amôr unîz sintìsi.

 

 

 

2

 

 

AMÔR DI CÒPIE

 

 

 

Ta copie l'amôr,

 

esal ‘zontâ dos strezzis,

di ideài, sentimèntz e passiòns?

 

Dut par dâ amôr

e a la vite daigj plui valôr.

 

 

 

3

 

 

CHEL CJAN

 

 

 

Chel dì in mont d’estât

un cjan a nus à baiât.

 

Par cori a tor, daûr nus è vegnût

chel cjan di cjazze scognossût,

 

di malghe in malghe davant

e daûr nus à corût.

 

Cuant che i mi sei fermât

indaûr lui ’l è tornât,

 

e cui vôi a mi à clamât,

che i mi sei cuasi ingropât,

 

par chel cjan di cjazze scognossût,

che la mê compagnìe al à volût.

 

 

 

4

 

 

INAMORÂT

 

 

 

Cuant che i tu seis cun me

 

 

dut a si impie.

 

 

 

5

 

 

UN PÂRI

 

 

 

Tu seis un pâri

un pâri dai tiei timps.

 

 

Un pâri che al vîf ta int e tal lavôr

e in famê al cjacare di justìzie e di onôr.

 

 

Un pâri di chei “cui gnièrs da cope”,

un che al à gnièrf e no peleote.

 

 

Un pâri atènt a la sô famê:

pront a sorprendi il frut cun cualchi bièl scherzùt;

 

 

pront a poâ la sô manone sul cerneli dal frutùt,

cuànt che a i pâr un pôc flapùt.

 

 

Un pâri che al conte di so pâri e di so mâri, dai fradis

e dai amîs, da profuganze, da guere e dai timps antîcs.

 

 

A son storis impastadis di ironie,

tant che a scoltalis a ven di ridi e no malinconìe.

 

 

Tu seis propit un pâri, par me un riferimènt,

une compagnìe, un amôr sicûr;

 

 

pâri par simpri tù,

tu seis gno pâri.

 

 

 

6

 

 

31 DI MAI DAL 2009

 

MAME

 

 

 

Frute e fèmine di sestìn
serene tu as vivût il to destìn.

Lêgre di spìrit e inteligjenze
tai tiei valôrs cun slàncio e diligjenze.

Cussì a ti ricuarde cui che a ti à cognossùde
e la tô famê che a ti à gjoldùde.

 

 

 

7

 

 

RIDÌNT

 

 

 

Une bocje ch'a rît

coragjo a ti po' dâ,

 

ma a son i vôi ch'a ridin

che il cûr a ti san scjaldâ.

 

 

 

8

 

 

RITRÀT

 

 

 

La cjavelade a è mote

e lis ondis altis la musute legre

a van a incornisâ.

 

I smursielùz rotònz a curisìn i avrùz

e se i voglons a vegnin a calati,

a podin come nue incantesemati.

 

 

 

9

 

 

Scarica in pfd
Sentimenz.pdf
Documento Adobe Acrobat 81.4 KB