Rimis e pensadinis in tumiezzin

 

 

 

LIS ARTS

 

 

 

 

Indice

 


  1. L'art
  2. La vere art
  3. Art tradizionâl 
  4. La critiche d'art
  5. L'artist
  6. Piturâ
  7. Scolpî il len
  8. Canzons îr e vuei
  9. Spetacul di danze
10. Scrivi
11. La cjacarade tumiezzine
12. La poesie
13. Versione scaricabile

 

 

1

 

 

L'ART

 

 

 

L'art a è una scorciatoe

che di colp

a fâs sintî, intuî, capî.

 

 

 

2

 

 

LA VERE ART

 

 

 

La vere opare d'art

a ducj a jà ce contâ;

 

stòris lungjs o curtis

a ogniun chê ch'al sà scoltâ.

 

 

 

3

 

 

ART TRADIZIONÂL O ESSENZIÂL

 

 

 

Ta l’art tradizionâl

la critiche a è contente

cuant che a cjate alc che a nol va.

 

 

ta l’art essenziâl,

a è contente cuant che a cjate

alc che al va,

 

 

tant che al ven di pensâ

che art cussì a è facile di fâ,

a baste la critiche che a la sa contâ.

 

 

 

4

 

 

LA CRITICHE D'ART

 

 

 

Complimenz a chê critiche d'art,

che da l'art strambe tant a rive a contâ;

 

 

pecjat che das oparis d'art,

tante int a rive a slontanâ.

 

 

 

5

 

 

L'ARTIST

 

 

 

L'artist non copie mai,

lui al sa viodi;

 

e dentri di se,

fregui di mont sintìi;

 

par ispirasi

e cui siei miez tornaiu a dìi.

 

 

 

6

 

 

PITURÂ

 

 

 

Tu viodis, tu vivis o tu rivivis un moment,

e a ti ven voe di fermâ, chê atmosfere, chê idê, chel sentiment.

 

 

Libar e di gust, su la tele blancje,

tu disegnis formis tu spalmis colôrs;

 

 

cun chê ghenghe che a ti ven da convinzion,

che al merite fâ vivi chel moment, chê emozion.

 

 

 

7

 

 

SCOLPÎ IL LEN

 

 

 

Une idê, un toc di len;

 

tu lu cjalis, tu lu tocjs, tu lu nasis,

e al è dentri di te;

 

e di te a ven fûr chê fuarze

che con sgoibiadis netis

chel len a và a scolpî;

 

e che al par content di cedi,

qualchi sissulute,

pur di cjapâ une forme,

un sentiment, une idê.

 

 

 

8

 

 

CANZÒNS ÎR E VÙEI

 

 

 

Lis canzòns a si cjantuzzavin

cun passion e cun morbi;

 

 

mentri vuei, sôl a si scoltin

inrabiâz e senze trop capî.

 

 

 

9

 

 

SPETACUL DI DANZE

 

 

 

Fantaz e fantazzinis tal biel lusôr

a son di musiche si movin lôr,

 

si movin lizêrs tai vestîz dai vîfs colôrs

a fasin figuris a son come flôrs.

 

Cun pas e pôsis mil emozions a fasi veî,

a movin dut cun armonie dai pîs as mans fin ai cjaveî.

 

Al è un biel viodi, un biel sintî

che dome il bal cu la sô mùsiche al pos dî.

 

 

 

10

 

 

SCRIVI

 

 

 

Scrivi parzè?

 

Scrivi par clarisi lis ideis,

 

a menz tegnîlis e ta vite confrontâlis,

 

par tegnîlis o cambiâlis.

 

 

 

11

 

 

LA CJACARADE TUMIEZZÌNE

 

 

 

Il tumiezzìn

 

al è prezzîs cuant che al criche

e sbrigatîf cuant che al zoncje;

 

ma al è cuant che

 

su pas vocâls a si ferme a polsâ,

che al cjâf a i dà il timp di pensâ.

 

 

 

12

 

 

 LA POESIE

 

 

 

 

A è vere poesie,

se a sa stizzâ la fantasie;

 

fin a rivâ a sorprendi

cul biel che a si sint dentri.

 

 

 

 

13

 

 

Scarica in pdf
Arts.pdf
Documento Adobe Acrobat 77.8 KB